Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

Mededeling van prijzen en leveringstermijnen geldt als benaderende inlichting. Ze verbinden de vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging. Het verval van de bevestigde leveringsdatum vernietigt de koop niet en geeft geen recht tot schadevergoeding.

Klachten aangaande de goederen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na levering. Bij gegronde klacht erkend tussen partijen of in rechte, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot vervanging van de geleverde waren zonder bijkomende schadevergoeding. Het instellen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting. Indien de koper de ter beschikking gestelde goederen niet in ontvangst neemt binnen de vijf werkdagen na kennisgeving is hij in verzuim zonder ingebrekestelling en heeft de verkoper het recht nakoming van het kontrakt te verlangen. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopprijs. Behoudens tegenstrijdige bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Ingeval van laattijdige betaling geldt het overschrijden van de termijn als ingebrekestelling. Bij niet betaling op de vervaldag is een jaarintrest van 7 % + referte-index van de Europese centrale bank verschuldigd met een minimum van €24,79 in geval van gerechtelijke gedwongen invordering zijn alle kosten ten laste van de koper. In geval van niet -betaling op de vervaldag, ingevolge nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van €24,79 onverminderd alle kosten, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt. (art. 1147 a 1152 B.W.)

Bij geschillen is enkel de belgische wet van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waaronder onze maatschappelijke zetel ressorteert, bevoegd.